Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
1 .DEFINITIES
1.1 Onder bridgetoernooien wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de eenmanszaak
1.2 bridgetoernooien is een online winkel, webshop, in nieuwe en gebruikte kleding welke uit eigen kledingkasten komt. Hier kunt u ook bridgetoernooien gratis downloaden.
1.3 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via www.bridgetoernooien.nl een bestelling plaatst.
1.4 Onder leverancier wordt verstaan iedere persoon of rechtspersoon die kleding in consignatie aanbiedt bij bridgetoernooien of anderszins heeft geleverd.
1.5 Deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden), zijn in overeenstemming met de in samenwerking met de Consumentenbond opgestelde Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en Webshop Keurmerk, de onafhankelijke branche-organisatie.
2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de webshop www.bridgetoernooien.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, deze Voorwaarden van toepassing.
2.2 Door het accepteren van een aanbieding, dan wel door het doen van een bestelling zijn de Voorwaarden automatisch aanvaard door de klant.
2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde, kan slechts met uitdrukkelijke schriftelijke instemming van bridgetoernooien worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
3. DE ARTIKELEN
3.1 Artikelen op de website zijn in goede staat verkerende tweedehands en nieuwe goederen. De mate van eerder gebruik zal zo goed mogelijk beschreven worden.
3.2 Mocht een artikel, na levering, wezenlijk afwijken van hetgeen vermeld staat op de site, dan dient hierover onmiddellijk, uiterlijk binnen 14 dagen na aankomst van de zending, contact te worden opgenomen met bridgetoernooien. Houd er rekening mee dat de kleuren van de foto’s, onverhoopt, kunnen afwijken van de werkelijkheid. bridgetoernooien houdt altijd de maten van de maatlabels aan, grote afwijkingen worden zoveel mogelijk vermeldt, vraag bij twijfel altijd even naar de afmetingen!
4. OVEREENKOMST
4.1 Er is sprake van een wettelijke overeenkomst als de klant opdracht heeft gegeven aan bridgetoernooien door middel van het versturen van het bestelformulier van de website of via het verzenden van een e-mail, om een of meerdere artikelen te leveren.
4.2 bridgetoernooien behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden als de Voorwaarden niet in acht worden genomen.
5. PRIJZEN
5.1 De door bridgetoernooien gehanteerde verkoopprijzen worden uitgedrukt in euro’s, inclusief BTW en exclusief porto. BTW bedragen worden niet apart vermeld.
5.2 De betaling dient binnen de na te noemen betalingstermijn op de door 2dekanskleding aan te geven wijze voldaan te zijn vooraleer tot uitlevering van de bestelde goederen wordt overgegaan.
5.3 Hoewel er met grote zorg naar gestreefd wordt zulks te voorkomen, kunnen fouten op de website voorkomen. Indien er een fout in een prijs is gemaakt, is bridgetoernooien niet verplicht zich aan de prijs te houden, maar wordt de koper alsnog in de gelegenheid gesteld om het artikel tegen de correcte prijs te kopen.
6. LEVERING & VERZENDKOSTEN
6.1 Artikelen worden verzonden via PostNl of DHL tegen de door PostNl en DHL gehanteerde verzendtarieven.
6.2 Verzekerd of aangetekend verzenden vindt alleen op aanvraag plaats, tegen berekening van de meerkosten.
6.3 bridgetoernooien aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor het zoekraken van poststukken door PostNl of DHL.
6.4 Indien de bestelling door een normale brievenbus past, wordt deze in een envelop verstuurd. In andere gevallen wordt gebruik gemaakt van de pakkettenservice van PostNl of DHL waarbij de bestelling in Nederland traceerbaar is.
Verzend & verpakkingskosten Nederland :Pakket PostNl Klein  € 3,50
Pakket PostNl Groot € 6,95

Pakket DHL vanaf € 5,00

Verzend & verpakkingskosten Europa
Envelop € 4,00
Pakket € 12,00

Deze kosten zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
6.5 Bij ontvangst van een directe betaling of betaling vooraf versturen wij de bestelling normaal gesproken dezelfde dag nog of in de dagen erna.

7. BETALING & BETALINGSTERMIJN
7.1 Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant een bevestiging per e-mail met daarin vermeld de totale kosten, inclusief verzendkosten. Ook eventuele meerkosten worden vermeld.
7.2 Het totale bedrag (inclusief de porto) dient binnen 7 dagen na de bestelling op de rekening van bridgetoernooien te zijn bijgeschreven.
7.3 Mocht het totaalbedrag niet op het hiervoor bedoelde tijdstip ontvangen zijn, dan geldt de bestelling als geannuleerd.
7.4 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering op de bankrekening van bridgetoernooien.
7.5 Betaling is mogelijk door:
a. Betaling vooraf via bankoverschrijving; de klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten over op bankrekening : NL31 RABO 0376 4956 85 t.n.v. Margriet de Zeeuw te Alkmaar, onder vermelding van het bestelnummer.
b. contant bij afhalen bestelling.
8. LEVERING
8.1 bridgetoernooien streeft ernaar om bestellingen op dezelfde werkdag, maar uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is bridgetoernooien echter niet verplicht
Er wordt een verzendbevestiging via de email toegestuurd op het moment dat het artikel toegezonden wordt.
De bestelling kan ook worden opgehaald.
8.2 Een bestelling wordt door ons niet verzonden, indien deze niet compleet verzonden kan worden; van deze omstandigheid wordt de klant direct in kennis gesteld.
8.3 Indien de bezorging onverhoopt vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 3 werkdagen nadat de betaling heeft plaatsgevonden bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. bridgetoernooien zal in dat geval voor terugbetaling zorg dragen.
8.4 Levering vindt plaats op het door de klant bij de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
9. RETOURNEREN
9.1 Retourneren kan uitsluitend binnen 14 werkdagen vooraf gemeld aan zeeuwde@upcmail.nl. Ruilingen/retourneringen ontvangen buiten genoemde periode van 14 dagen worden niet geaccepteerd.
9.2 De verzendkosten bij retourneren zijn ten alle tijden voor eigen rekening van de klant. Het artikel dient per omgaande, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen (= exclusief zon- en feestdagen) afgeleverd te zijn bij bridgetoernooien nadat de klant heeft aangegeven, binnen 14 werkdagen, het artikel te willen retourneren of ruilen.
9.3 bridgetoernooien zal het retourbedrag, inclusief verzendkosten, uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van het item retourneren.
9.4 Het artikel dient in originele staat van verzending te zijn, dus ongebruikt/onbeschadigd en voorzien zijn van aangehechte labels (indien van toepassing) . bridgetoernooien behoudt zich het recht voor om artikelen op grond van genoemde punten te weigeren of een vergoeding voor reparatie en/of reiniging en/of vermindering van verkoopwaarde te berekenen. Te verrekenen met het tegoed van het retourbedrag.
10. ANNULEREN
10.1 Indien je een bestelling wilt annuleren, is dat tot uiterlijk 14 dagen na je bestelling mogelijk. Stuur in dat geval zo snel mogelijk een berichtje naar zeeuwde@upcmail.nl met vermelding van het bestelnummer.
bridgetoernooien zal je annulering per e-mail bevestigen.
10.2 In het geval dat 2dekanskleding door overmacht is genoodzaakt een order te annuleren, wordt de klant per e-mail geïnformeerd om zo te voorkomen dat annulering en betaling elkaar kruisen. In geval van reeds gedane betaling wordt het bedrag gerestitueerd door 2dekanskleding.
11. GEBREKEN
11.1 De tweedehands en nieuwekleding op de site is in goede staat. De prijzen zijn afhankelijk van de kwaliteit, gangbaarheid en staat van het artikel. Tweedehands kleding kan sporen van gebruik / wassen vertonen en is gedragen en bovendien worden eventuele gebreken aan een artikel nadrukkelijk vermeld.
11.2 Direct na ontvangst van de bestelling dient de klant de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk te melden. Dit kan d.m.v. een e-mail te sturen, onder vermelding van het bestelnummer.
11.3 bridgetoernooien streeft naar optimale tevredenheid bij haar klanten. Mocht er onverhoopt een klacht zijn dan wordt bridgetoernooien hierover graag op de hoogte gesteld. Er wordt dan samen met de klant gezocht naar een geschikte oplossing
12. PRIVACY
12.1. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van de bestelling.
12.2 Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder toestemming en zullen vertrouwelijk behandeld worden.
. Afmelden kan via het contactformulier of onderaan de nieuwsbrief.
13. SCHADEVERGOEDING
13.1 bridgetoernooien kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen.
14. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
15. INTELLECTUEEL EIGENDOM
15.1 Zowel klant als leverancier erkennen uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite of promotie ervan berusten bij bridgetoernooien of andere rechthebbenden.
15.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële methoden en concepten.
16. WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN
16.1 bridgetoernooien behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de verkoopcondities en deze Voorwaarden van tijd tot tijd aan te vullen en/of te wijzigen, op de door haar opportuun geachte momenten. Daarvan zal aanstonds melding gemaakt worden op de website.

Tel: 072-5120500

Mobiel: 06-86623665

Kom gezellig vrijblijvend langs om te passen.

Home